Ban Lãnh Đạo

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

 

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: 1 Chủ tịch HĐQT, 1 Phó CTHĐQT, 3 Ủy viên.

 

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: 1 Trưởng BKS, 2 Ủy viên.

 

Ban tổng giám đốc gồm 4 thành viên: Tổng giám đốc điều hành, 3 Phó tổng giám đốc phụ trách.

 

Kỹ sư trưởng.

 

Các phòng, ban giúp việc: gồm 06 phòng nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch – Thị trường, phòng vật tư, phòng Thiết bị, phòng kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức hành chính.

 

Các đơn vị SXKD, cơ sở trực thuộc: Gồm 08 Đội cầu, 02 Xí nghiệp và 04 Công ty con có đủ năng lực đảm nhận thi công các công trình giao thông qui mô từ nhỏ đến lớn có kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Ngoài ra còn có các đội Thiết bị và gia công kết cấu có chức năng vận hành, sửa chữa thiết bị và cung cấp các kết cấu thép, kết cấu bê tông đúc sẵn.