Đơn vị thành viên

Các công ty con gồm:

    + Công ty CP xây dựng thương mại 118 Thăng long

 

         Địa chỉ: số 134 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội, Việt nam.

         Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp công trình

         Vốn điều lệ: 500.000.000 VNĐ

         Vốn góp Công ty mẹ: 260.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 52%.

         Vốn góp Công ty con: 240.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 48%.

 

    + Công ty CP xây dựng công trình 110 Thăng long

 

         Địa chỉ: số 134 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội, Việt nam.

         Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp công trình

         Vốn điều lệ: 500.000.000 VNĐ

         Vốn góp Công ty mẹ: 260.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 52%.

         Vốn góp Công ty con: 240.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 48%.

 

         + Công ty CP xây lắp 112 Thăng long

 

         Địa chỉ: số 134 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội, Việt nam.

         Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp công trình

         Vốn điều lệ: 500.000.000 VNĐ

         Vốn góp Công ty mẹ: 260.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 52%.

         Vốn góp Công ty con: 240.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 48%.

 

         + Công ty CP xây dựng 116 Thăng long

 

         Địa chỉ: số 134 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội, Việt nam.

         Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây lắp công trình

         Vốn điều lệ: 500.000.000 VNĐ

         Vốn góp Công ty mẹ: 260.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 52%.

         Vốn góp Công ty con: 240.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 48%.